BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Dostępność dla osób niepełnosprawnych - BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

 • Raport za 2020r.

  Raport o stanie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie za 2020r. 

  Rozwiń artykuł Raport za 2020r.
 • Plan działania.

  PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI W MIEJSKIM CENTRUM SPORTU I WYPOCZYNKU NA LATA 2020-2021

  Rozwiń artykuł Plan działania.
 • Deklaracja dostępności

  DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI NA RZECZ POPRAWY DOSTĘPNOŚCI OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

  Na podstawie art. 14 ust. 2 i 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeprowadza się analizę stanu oraz ustala się plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Rozwiń artykuł Deklaracja dostępności
 • Zarządzenie - powołanie koordynatora

  ZARZĄDZENIE NR  34 / 2020

  DYREKTORA MCSiW W TUSZYNIE

   

  z dnia 30 września 2020r.

   

   

   

  w sprawie: wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Centrum Sportu
                     i Wypoczynku w Tuszynie.

   

   


  Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz na podstawie §2 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta w Tuszynie, zarządzam, co następuje:


   

  § 1


  Wyznacza się w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności, zwanym dalej „Koordynatorem” Panią Małgorzatę Posim-Parzonkę  -Główną księgową MCSiW w Tuszynie.

   

  § 2


  1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

  1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez MCSiW
       w Tuszynie.
  2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
       osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi 

       zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu
       dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r poz. 1062).

  3) Przedstawianie Dyrektorowi MCSiW w Tuszynie bieżących informacji o podejmowanych
       działaniach z zakresu realizowanych zadań.
  4) Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności w MCSiW w Tuszynie.

  5) Monitorowanie działań jednostki MCSiW w Tuszynie w zakresie dostępności osobom ze

       szczególnymi potrzebami.
  6) Ścisła współpraca z Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miasta Tuszyna.
    

  2. Zobowiązuje się pracowników MCSiW w Tuszynie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcie
      Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust.1.

   

  § 3
   

  Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi MCSiW w Tuszynie.

                                                                                  § 4

  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

   

   

   

  Rozwiń artykuł Zarządzenie - powołanie koordynatora