BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

Zarządzenie - powołanie koordynatora

Zarządzenie - powołanie koordynatora

ZARZĄDZENIE NR  34 / 2020

DYREKTORA MCSiW W TUSZYNIE

 

z dnia 30 września 2020r.

 

 

 

w sprawie: wyznaczenia Koordynatora do spraw dostępności w Miejskim Centrum Sportu
                   i Wypoczynku w Tuszynie.

 

 


Na podstawie art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062) oraz na podstawie §2 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia Nr 128/2020 Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 28 września 2020r. w sprawie wyznaczenie koordynatora ds. dostępności w Urzędzie Miasta w Tuszynie, zarządzam, co następuje:


 

§ 1


Wyznacza się w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie do pełnienia funkcji Koordynatora ds. dostępności, zwanym dalej „Koordynatorem” Panią Małgorzatę Posim-Parzonkę  -Główną księgową MCSiW w Tuszynie.

 

§ 2


1. Do zadań Koordynatora należy w szczególności:

1) Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez MCSiW
     w Tuszynie.
2) Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności
     osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z minimalnymi wymaganiami służącymi 

     zapewnieniu dostępności, określonymi w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r o zapewnieniu
     dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020r poz. 1062).

3) Przedstawianie Dyrektorowi MCSiW w Tuszynie bieżących informacji o podejmowanych
     działaniach z zakresu realizowanych zadań.
4) Sporządzanie raportu o stanie zapewnienia dostępności w MCSiW w Tuszynie.

5) Monitorowanie działań jednostki MCSiW w Tuszynie w zakresie dostępności osobom ze

     szczególnymi potrzebami.
6) Ścisła współpraca z Koordynatorem ds. dostępności w Urzędzie Miasta Tuszyna.
  

2. Zobowiązuje się pracowników MCSiW w Tuszynie do udzielenia niezbędnej pomocy i wsparcie
    Koordynatora w zakresie realizacji zadań, o których mowa w ust.1.

 

§ 3
 

Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi MCSiW w Tuszynie.

                                                                                § 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2021-01-22 12:18 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2021-01-22 12:18 Osoba udostępniająca na stronie: Arkadiusz Purymski Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-22 Osoba modyfikująca: Arkadiusz Purymski