BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KASJER

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - KASJER

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie ogłasza otwarty nabór na wolne stanowisku urzędnicze

 

Oferowane stanowisko:

Kasjer

 

Wymiar czasu:

1/2 etatu

 

Miejsce składania ofert:

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku ul. Noworzgowska 20 , 95-080 Tuszyn

 

Wymagania:

 

1) Wymagania niezbędne:
           - 
obywatelstwo polskie,
           - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
           - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku,
           - wykształcenie średnie,
           - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
           - co najmniej 2-letni udokumentowany staż pracy,
           - minimum 1 rok pracy na stanowisku kasjera.

      2) Wymagania dodatkowe:
           
- znajomość obsługi komputera w zakresie MS-DOS, MS Office (Word, Excel),
           - znajomość obsługi kasy fiskalnej i terminali płatniczych,
           - podstawowa znajomość zagadnień z zakresu rachunkowości,
           - znajomość obsługi elektronicznych urządzeń biurowych,
           - wysoka kultura osobista,
           - cechy osobowości takie jak: komunikatywność, dyskrecja, konsekwencja w realizowaniu 
              zadań, dokładność, sumienność, rzetelność, odpowiedzialność, terminowość, umiejętność
              pracy w zespole, wysoka odporność na stres,
           - dyspozycyjność.

 

Zakres obowiązków:

1. Bieżąca obsługa klientów poprzez udzielanie kompetentnej informacji osobom korzystającym
          z usług świadczonych przez krytą pływalnię.
      2. Obsługa kasy fiskalnej i terminala płatniczego.
      3. Dbałość o pozytywne relacje z klientami.
      4. Wystawianie faktur Vat.
      5. Obsługa elektronicznych urządzeń biurowych.
      6. Sporządzanie dziennych, dobowych i miesięcznych raportów z systemu ESOK.
      7. Sprzedawanie i rozliczanie biletów wstępu na wszystkie usługi świadczone przez krytą
          pływalnię dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych.
      8. Prowadzenie dokumentacji wynikającej ze sposobu wydawania biletów – sporządzanie raportów
          kasowych, zestawień własnych i zbiorczych.
      9. Sumienne i rzetelne rozliczanie środków pieniężnych.
    10. Dbanie o prawidłowy obieg dokumentów w Miejskim Centrum.
    11. Sporządzanie raportów kasowych zgodnie z instrukcją kasową.
    12. Wykonywanie innych poleceń przełożonego w ramach powierzonego zakresu czynności.

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci do objęcia stanowiska kasjera MCSiW w Tuszynie są zobowiązani do przygotowania
   i złożenia następujących dokumentów:
     1. List motywacyjny;
     2. Życiorys – Curriculum Vitae, z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
     3. Kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia;
     4. Kopię świadectw pracy;
     5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa
         skarbowe umyślne;
     6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw
         publicznych;
     7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
         kasjera,
     8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
         rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
         pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
         ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach
         samorządowych (Dz .U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)”.

 

Dodatkowe informacje:

Informacja  o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCSiW w Tuszynie.
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  
      niepełnosprawnych w MCSiW w Tuszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
      i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.


Miejsce i termin składania dokumentów.
Kandydaci są zobowiązani do złożenia w/w dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł postępowania:
„Nabór na stanowisko kasjera w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie”.
 Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
 Dokumenty należy złożyć w siedzibie MCSiW w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20
 w terminie do dnia 18 maja 2015r. do godz. 15:00.
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej http://bip.oceanik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20.
 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-05-04 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2015-05-04 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: artur.juzwik@radgost.com Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak