BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO RATOWNIK WODNY

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO RATOWNIK WODNY

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę: Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie Oferowane stanowisko: Ratownik wodny Wymiar czasu: 2 x cały etat i 2 x 1/2 etatu Miejsce składania ofert: Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie ul. Noworzgowska 20 Wymagania: Wymagania podstawowe: - wiedza i umiejętności z zakresu ratownictwa i technik pływackich oraz inne kwalifikacje przydatne w ratownictwie wodnym, tj. -- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych zgodne ze wzorem MSW stanowiącym załącznik do Rozporządzenia MSW z dnia 21 czerwca 2012r. (Dz. U. poz. 747, z 2012r. ) lub, -- zaświadczenie o ukończeniu kursu ratownika WOPR i ratownika wodnego pływalni uprawniające do pracy na samodzielnym stanowisku, - spełnienie wymagań określonych w art.13 ust.1 ustawy a dnia 8 września 2006r o Państwowym Ratownictwie Medycznym, - członkostwo w podmiocie uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego - wykształcenie min. średnie, Wymagania dodatkowe: - posiadanie kwalifikacji instruktora nauki pływania. Zakres obowiązków: 1. Pełnienie służby na wyznaczonym stanowisku, stałe obserwowanie powierzchni wody. 2. Kontrola stanu sprzętu, który zapewnia bezpieczeństwo osób kąpiących się. 3. Sygnalizowanie za pomocą urządzeń alarmowych przekroczeń regulaminu . 4. Reagowanie na wszelkie przypadki naruszenia regulaminu obowiązującego na terenie krytej pływalni. 5. Przygotowanie i konserwacja sprzętu pomocniczego i ratowniczego. 6. Prowadzenie dokumentacji przebiegu pracy oraz Dziennika Pracy Ratowników. 7. Ponoszenie odpowiedzialności w związku z zajmowanym stanowiskiem. 8. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska zleconych przez przełożonego. Wymagane dokumenty: 1. List motywacyjny; 2. Życiorys – (Curriculum Vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej; 3. Kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia; 4. Kopię świadectw pracy; 5. Odręcznie podpisane oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe umyślne; 6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych; 7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku Ratownika wodnego; 8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz .U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)”. Dodatkowe informacje: Kandydaci, po wcześniejszym zapowiedzeniu się, zobowiązani są do stawienia się w Administracji z kompletem w/w dokumentów celem odbycia rozmowy kwalifikacyjnej w terminie do dnia 30 listopada 2015r. do godz. 15:00, w siedzibie MCSiW w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20. Osoby, które podczas rozmowy spełnią wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną zatrudnione w MCSiW w Tuszynie.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2015-10-23 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2015-10-23 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: artur.juzwik@radgost.com Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak