BIP Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI - KONSERWATOR

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO POMOCNICZE I OBSŁUGI - KONSERWATOR

Osoba/instytucja zgłaszająca ofertę:

Dyrektor Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie ogłasza otwarty nabór na stanowisko pomocnicze i obsługi.
 

Oferowane stanowisko:

Konserwator - technik basenowy
 

Wymiar czasu:

pełen etat 

Miejsce składania ofert:

Miejskie Centrum Sportu i Wypoczynku ul. Noworzgowska 20 , 95-080 Tuszyn

 

Wymagania:

1) wymagania niezbędne:
           - obywatelstwo polskie;
           - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
           - kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na określonym stanowisku;
           - wykształcenie techniczne, co najmniej zawodowe, preferowane w zawodzie elektryk;
             automatyk, hydraulik, monter instalacji sanitarnych;
           - stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku;
           - co najmniej 1-letni udokumentowany staż pracy na stanowisku o charakterze technicznym;
           - dyspozycyjność, gotowość do pracy zmianowej.

2) wymagania dodatkowe:
           
- doświadczenie w obsłudze instalacji budynkowych, utrzymanie w stanie gotowości
             eksploatacyjnej systemów i urządzeń technicznych;
           - doświadczenie w eksploatacji maszyn i urządzeń zgodnie z DTR;
           - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych (grupa 1 do 1 kV):
           - uprawnienia w zakresie eksploatacji urządeń cieplnych i gazowych (grupa 2 i 3);
           - uprawnienia do pracy na wysokości – badania lekarskie;
           - umiejętność czytania schematów i rysunków technicznych;

 

Zakres obowiązków:

1. Stały nadzór nad pracą systemów i urządzeń związanych z filtracją i uzdatnianiem wody
    w nieckach basenowych.
2. Stały nadzór nad pracą systemów i urządzeń związanych z wentylacją obiektu.
3. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją instalacji oraz urządzeń elektrycznych.
4. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją instalacji wodno – kanalizacyjnej.
5. Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem i konserwacją instalacji i urządzeń grzewczych.
6. Dokonywania systematycznego przeglądu oraz bieżąca naprawa lub wymiana uszkodzonego    
     wyposażenia obiektu.
7. Utrzymywanie porządku i czystości w podbaseniu i innych pomieszczeniach technicznych.
8. Utrzymywanie porządku, koszenie trawy, odśnieżanie terenów zewnętrznych obiektu.
9. Terminowe, zapewniające ciągłość pracy, zgłaszanie zapotrzebowania na dostawę środków   
     chemicznych i innych materiałów materiałów potrzebnych do pracy obiektu.
10. Wykonywanie innych czynności wynikających z zajmowanego stanowiska zleconych przez
       przełożonego. 

 

Wymagane dokumenty:

Kandydaci do objęcia stanowiska Konserwator są zobowiązani do przygotowania i złożenia   
     następujących dokumentów:
     1. List motywacyjny;
     2. Życiorys – (Curriculum Vitae) z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej;
     3. Kopię dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane uprawnienia;
     4. Kopię świadectw pracy;
     5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa
         skarbowe umyślne;
     6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności prawnej oraz o korzystaniu z pełni praw
         publicznych;
     7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
         Konserwatora,
     8. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów
         rekrutacji: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
         pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych
         ( Dz. U. z 2002r. Nr 101,poz. 926 ze zm. oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach
         samorządowych (Dz .U. z 2008 r. Nr 223, poz 1458)”.

Dodatkowe informacje:

Informacja  o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w MCSiW w Tuszynie.
      W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób  
      niepełnosprawnych w MCSiW w Tuszynie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
      i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

Miejsce i termin składania dokumentów.
       Kandydaci są zobowiązani do złożenia dokumentów w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić tytuł            
       postępowania:
      „Nabór na stanowisko Konserwator w Miejskim Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie”.
       Na kopercie nie należy umieszczać żadnych innych informacji.
       Dokumenty należy złożyć w siedzibie MCSiW w Tuszynie przy ul. Noworzgowskiej 20
       w terminie do dnia 17 czerwca 2016r.  do godz. 15:00.

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje o wynikach naboru będą umieszczone na stronie internetowej http://bip.oceanik.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Centrum Sportu i Wypoczynku w Tuszynie, ul. Noworzgowska 20.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-06-16 Autor: Arkadiusz Purymski Data publikacji: 2016-06-16 00:00 Osoba udostępniająca na stronie: artur.juzwik@radgost.com Data ostatniej modyfikacji: 2019-04-11 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak